01-05-08

vandaag 1 mei, onze boodschap.

1

Gemeenschappelijke acties sp.a – ABVV – socialistische mutualiteiten

Inleiding

Samen sta je sterker. Samen klinkt je stem luider. Daarom slaan sp.a, ABVV en de socialistische

mutualiteit de handen in elkaar.

Is dat nodig? Ja

Is dat dringend? Absoluut.

Niemand kan betwisten dat er ingrepen nodig zijn. Nú, niet morgen.

Om de koopkracht van de mensen te verhogen.

Om de pensioenen veilig te stellen.

Om de gezondheidszorgen te garanderen

Om de rechten van de consument te beschermen.

Daarvoor is een visie nodig. Eén die verder kijkt dan vandaag.

En daarvoor zijn maatregelen nodig.

Zijn we het dan over alles eens? Neen, dat hoeft ook niet.

Want, over één zaak zijn we het roerend eens.

Het is tijd om actie te ondernemen.

En het is tijd om keuzes te maken.

Onze uitgangspunten zijn de volgende:

1. We leven langer. Dat is fantastisch. Laat ons ervoor zorgen dat iedereen zijn oude dag op

een aangename manier kan spenderen. Door de mogelijkheid te geven om een goed

pensioen op te bouwen. Door ervoor te zorgen dat onze gezondheidszorgen betaalbaar,

kwalitatief en toegankelijk blijven. Kortom, door reserves aan te leggen om onze

bestaande sociale zekerheid betaalbaar en leefbaar te houden.

2. Werken moet lonen. En loon naar werken krijg je door een rechtvaardige deelname aan

de groei in de welvaart. Ook voor vrouwen. Iedereen heeft het recht op een goede job,

vorming en opleiding. Hierbij staat een gezonde combinatie van werk en gezin hoog op

de agenda. En dan maakt het niet hoe het gezin is samengesteld.

3. Het leven wordt duurder. Steeds duurder. We moeten ervoor zorgen dat mensen aan het

einde van de maand nog een stukje loon overhouden

4. Energie is schaars. En duur. De verwachte stijging van de energiefactuur in 2008 voor de

gezinnen ten belope van 300 euro is in die zin nefast te noemen. Laat ons er dan ook

duurzaam mee omspringen. Door rationeel om te springen met energie, door te

investeren in alternatieve energie.

2

Vragen moeten beantwoord worden. Ziehier onze gemeenschappelijke

acties:

1. Ons leven en ons werk

- Het veilig stellen van de sociale zekerheid door de creatie van meer kwaliteitsvolle

banen, door te zorgen voor een goed loon voor de werknemers en door een meer

tewerkstellingsvriendelijke financiering die alle soorten inkomens aanspreekt

- Het structureel verhogen van de pensioenen. Op termijn moet het vervangingspercentage

worden opgetrokken tot 75%. Voor de komende vier jaar is een verhoging van de

pensioenen van minstens 15% onontbeerlijk. Hier bovenop komen de

welvaartsaanpassingen, zoals vastgelegd bij wet. Er is geen enkele reden om het

mechanisme van de welvaartsaanpassingen, noch de bedragen die daarvoor vastgelegd

zijn in vraag te stellen. De nadruk moet en zal blijven liggen op de laagste en de oudste

pensioenen, waar de nodige inhaalbeweging is ingezet in 2006 - 2007, en die versterkt

moet worden. De snelheid waarmee aanpassingen moeten gebeuren, en de segmenten

waarin prioritair moet worden aangepast, moeten bepaald door worden het criterium om

alle pensioenen zo snel als mogelijk boven de armoederisicodrempel te tillen.

- De partners en de sectoren wordt gevraagd om het systeem van aanvullende pensioenen

verder te democratiseren. Een aanvullend pensioen moet op basis van een breder

draagvlak, een recht worden van iedereen, en dient op termijn op te gaan in de eerste

pijler pensioenen.

- Het is essentieel dat onze kwalitatieve gezondheidszorgen betaalbaar en toegankelijk

blijven voor iedereen en dat zieken niet in financiële problemen komen. Dat houdt in:

o Dat te dure hospitalisatieverzekeringen overbodig moeten worden gemaakt, en

dat het basisaanbod dat onder deze verzekeringen valt moet worden opgenomen

in het eerste pijlersysteem

o Dat er bij elke beslissing verhoogde aandacht moet zijn om de impact van

sluipende privatisering in het aanbod van de gezondheidszorgen tegen te gaan

o Dat de uitkeringen voor invaliden en mensen die het slachtoffer werden van

beroepsziekten of arbeidsongevallen verbeterd moeten worden

o Dat de inspanningen om de betaalbaarheid te garanderen van de

ziekenhuisfactuur, met acties in de supplementen en de medicatie, moeten

worden verder gezet.

o Dat de financiering van het stelsel zodanig is dat er een antwoord kan geboden

worden op de toekomstige uitdagingen zoals de vergrijzing, de technologische

evoluties op vlak van preventie, diagnostiek en behandeling, en gerechtvaardigde

looneisen binnen de sector.

3

2. Ons gezin

- Het kindergeld voor het eerste en het tweede kind moet gelijk getrokken worden.

- Het ouderschapsverlof en het zorgverlof een vanzelfsprekend recht is voor iedereen, en

dat betekent dat de vergoeding voldoende moet zijn om het een vanzelfsprekend recht te

maken voor iedereen. Het ouderschapsverlof moet op 1 jaar per kind worden gebracht, te

verdelen tussen de ouders.

- Het flankerend gezinsbeleid moet worden versterkt. De dienstencheques voor

huishoudelijke taken, de verbetering van de organisatie en de structuur van

kinderopvang: het zijn maatregelen die zuurstof geven aan gezinnen.

- Het meten van werkdruk, dat als principe in de CAO 72 is vervat, dient te worden

gespecificeerd door sectoren en ondernemingen. Het meten van de werkdruk en de

eventuele volgende aanpassing van de werkorganisatie mag niet vrijblijvend zijn.

- Ten slotte moet er ook een continue aandacht zijn voor werkzekerheid. Interimarbeiders

hebben recht op dezelfde bescherming. Hoog tijd dus om de gebrekkige rechten voor

interimarbeiders te verbeteren en interimarbeid als systeem aan te pakken.. En het is

meer dan tijd om eindelijk werk te maken van een geleidelijke harmonisering van de

behandeling van arbeiders en bedienden, een zaak die in de gesprekken tussen de

sociale partners als prioriteit moet worden beschouwd.

3. Levensduurte

Prijsstijgingen sneller opvangen. Dat is het doel. Het kan gewoon niet dat dagelijkse

producten een steeds grotere hap uit het gezinsbudget nemen. Reageren op abnormale

prijswijzigingen moet een quasi automatisme worden. Het bestaande indexmechanisme mag

daarbij niet in vraag worden gesteld.

- Op het federale niveau moet een automatisme worden ingevoerd dat er in bestaat om op

basis van de beschikbare enquête gegevens abnormale prijsstijgingen vast te stellen. Bij

vaststelling van een abnormale prijsstijging moet de overheid op het juiste niveau

bijsturen.

4. Onze energie

- Energiebesparingsmaatregelen moeten worden aangemoedigd via premies en niet via

fiscale aftrekken zodat de energiebesparing zelf voor iedereen gelijk toegankelijk is.

- Daarnaast moet de energiebesparingsinvestering voor de gezinnen zelf budgetneutraal

zijn: op middellange termijn geen kost, en op langere termijn een besparing door de

daling van het verbruik. Het louter informeren van de gezinnen over hun verbruik kan al

tot resultaten leiden, en zou structureel moeten verlopen.

- Het investeren in alternatieve energieopwekking moet worden gestimuleerd door de

overheid. Zowel het aantrekken van investeringen als het proces ter goedkeuring moet

worden geïntensifieerd en versoepeld.

02:24 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.