27-03-09

Equal Pay Day 2009: 5de editie!

 

zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, en ABVV organiseren op vrijdag 27 maart 2009 de 5e editie van Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon.

 

Wat is Equal Pay Day, EPD ®

 

Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om op jaarbasis evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar tijd verdienen.

Tijdens deze dag kaarten wij het loonverschil tussen vrouwen en mannen aan d.m.v. een grootscheepse bewustmakingscampagne.

Equal Pay Day wordt einde maart georganiseerd. Dit tijdstip is niet toevallig, maar staat symbool voor de grootte van de loonkloof. Via een eenvoudig rekensommetje komen we dit jaar tot 27 maart 2009.

 

vrouwen verdienen gemiddeld 24 % minder per jaar dan mannen

om te verdienen wat een man verdient in 1 jaar tijd moeten vrouwen dus langer werken

24% van 365 dagen zijn 86 dagen extra

vrouwen werken dus ongeveer 3 maanden gratis,  tot 27 maart in 2009

Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon!

 

Maken we dezelfde rekensom op basis van een werkdag van 8 uur:

 

24% van 8 uur = 24% van 480 minuten = 115,2 minuten

480 minuten – 115 minuten = 365 minuten of 6 uur en 5 minuten

Op een werkdag van 9u tot 17u : 6uur en 5 minuten = 15u05

Vanaf 15u05 werken vrouwen gratis en voor niks!

 

Een milde positieve evolutie

 

Toen ABVV en zij-kant in 2004 voor de eerste keer hun EPD organiseerden, waren er weinig studies voorhanden over de loonkloof. De schaarse statistieken die wij toen verzamelden toonden aan dat vrouwen gemiddeld en bruto per maand zowat een kwart minder verdienden dan mannen. Vertrekkend van deze vaststelling berekenden we dat vrouwen gemiddeld 15 maanden (of drie maanden extra) moesten werken om een gemiddeld jaarloon van een man te verdienen. Dit bracht ons bij 31 maart, voortaan het ijkpunt voor onze Equal Pay Day. Inmiddels stellen we op basis van officiële gegevens een milde positieve evolutie vast.

 

 

De loonkloof verkleint, maar te traag en te onbeduidend. Dat bewijst onderstaande tabel.

 

Tabel: De EPD-Indicator met de evolutie van de gemiddelde bruto maandlonen in € van voltijdse en deeltijdse werknemers                        

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Vrouwen

1639

1719

1806

1834

1932

2003

2049

2106

Mannen

2283

2338

2440

2462

2592

2677

2720

2756

Loonkloof

28%

26%

26%

26%

25%

25%

25%

23,58%

Bron: enquête over de structuur en verdeling van de lonen, FOD Economie-ADSEI

 

Wij kiezen er met onze EPD-indicator bewust voor om de maandlonen tussen vrouwen en mannen te vergelijken, omdat de loonkloof een maatschappelijk probleem is dat in zijn totaliteit en dus op maandbasis moet bekeken worden. Het gaat er immers om hoeveel er maandelijks op je rekening verschijnt.

Als we dezelfde berekening doen voor de bruto uurlonen merken we een daling van de loonkloof met zo’n 9%. Deze daling kan grotendeels verklaard worden door het groot aantal vrouwen dat deeltijds werkt (82% van alle deeltijds werkenden zijn vrouwen, van alle vrouwelijke werknemers werkt 43% deeltijds) .

 

De impact van deeltijds werken op de loonkloof mag dus niet onderschat worden. Dit bewijst onderstaande tabel.

 

Tabel: Indicator evolutie gemiddelde bruto uurlonen in € voor deeltijdse en voltijdse werknemers

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Vrouwen

11,00

11,39

12,12

12,41

12,77

13,44

13,78

14,37

Mannen

13,62

13,92

14,59

14,80

15,44

16,06

16,54

16,80

Loonkloof

19%

18%

17%

16%

17%

16%

17%

14,46%

Bron : enquête over de structuur en verdeling van de lonen, FOD Economie-ADSEI

 

 

Oorzaken van de loonkloof

 

Hoewel de oorzaken van de loonkloof grotendeels verklaard kunnen worden, geldt het principe van onze EPD: verklaren betekent niet aanvaarden.  Door de oorzaken te duiden, kunnen we ze ook beter aanpakken.

 

De loonkloof wordt veroorzaakt door:

 

 1. Horizontale segregatie

 

Op de arbeidsmarkt zijn er nog altijd typische vrouwen- en mannenberoepen of bij uitbreiding vrouwen- en mannensectoren. Toevallig of niet zijn de vrouwenberoepen en -sectoren over het algemeen ook minder goed betaald.

 

Typische vrouwensectoren zijn: huishoudpersoneel 84% vrouwen, kledingproductie 76% vrouwen, gezondheidszorg en sociale diensten 77% vrouwen, onderwijs 67% vrouwen.

 

Typische vrouwenberoepen zijn: receptioniste en kassierster 81% vrouwen, ongeschoold verkoopspersoneel en dienstpersoneel 77% vrouwen, kantoorbedienden 66% vrouwen.

 

Typische mannensectoren daarentegen zijn: chemie, farmaceutische nijverheid, informatica.

 

 1. Verticale segregatie

 

Het gegeven dat vrouwen moeilijker opklimmen in de hiërarchie van een onderneming staat bekend als het ‘glazen plafond’. Vrouwen zijn nog altijd beduidend ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies, bij bedrijfsleiders en hoger kaderpersoneel. Vrouwen slagen er moeilijk in om dit ‘glazen plafond’ te doorbreken. Dit fenomeen zien we vooral in de ‘rijkere’ sectoren, de ‘rijkere’ bedrijven en  bij bedienden en kaderleden.

 

 1. Deeltijds werk

 

Deeltijds werk blijft in hoofdzaak een vrouwenzaak: vandaag werken ruim 43% van de vrouwen deeltijds, tegenover ongeveer 8% van de mannen. Ruim 80% van alle deeltijds werkenden zijn vrouwen. Deeltijdarbeid is in bepaalde sectoren (schoonmaak, distributie,dienstencheques…) vaak onvrijwillig. Mannen werken meestal deeltijds om andere reden dan vrouwen. En als ze deeltijds werken, werken ze gemiddeld ook meer uren dan deeltijds werkende vrouwen. Het succes van deeltijdarbeid is onder meer te verklaren door de invoering van loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Ook via het systeem van dienstencheques werken veel vrouwen deeltijds. Deeltijds werk heeft een negatief effect op het bruto uurloon van vrouwen, maar ook op dat van mannen. Heel zelden vind je deeltijdse jobs bij leidinggevenden of hoger kaderpersoneel. De ongelijke verdeling van deeltijdse arbeid is vaak geen kwestie van ‘vrije keuze’ voor vrouwen. Ze is het gevolg van de ongelijke verdeling van de zorgarbeid en van het gebrek aan voldoende, betaalbare en flexibele zorginfrastructuur in combinatie met de flexibiliteiteisen van de werkgevers. Tal van studies hebben al bewezen dat er nog een weg af te leggen is voor vrouwen en mannen om job en zorg eerlijker te verdelen.

 

 1. Samenstelling van het gezin

 

Het feit of men al of niet gehuwd is, heeft een effect op de loonkloof. Mannen die gehuwd zijn en kinderen hebben, hebben over het algemeen een hoger loon dan getrouwde vrouwen met kinderen. Zo hebben bijvoorbeeld gehuwde vrouwen die voltijds werken in de industrie en diensten een gemiddeld bruto uurloon van 15,01 euro, tegenover 17,95 euro voor de mannen. Dit betekent een loonkloof van 16,4 %. (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ‘De loonkloof tussen vrouwen en mannen’- rapport 2008)

 

 1. Beroepsopleiding

 

Uit onderzoek en de jaarlijkse analyse van de sociale balans blijkt dat meer mannen gebruik (kunnen) maken van bijkomende beroepsopleidingen die uitzicht bieden op promotie. Over het algemeen volgen mannen ook langere en duurdere opleidingen.

 

 1. Loopbaanonderbrekingen

 

Meer vrouwen dan mannen schorten hun loopbaan op om de zorg voor kinderen, ouders, zieke en palliatieve zorg op zich te nemen.

 

 1. Functieclassificatie

 

Analytische functieclassificaties worden in bedrijven nog veel te weinig toegepast. Dit betekent dat typische vrouwelijke beroepen en functies vaak lichter worden gewogen dan mannelijke.

 

 

Al deze redenen mogen echter niet als voorwendsel gebruikt worden om de loonkloof tussen vrouwen en mannen zonder meer te aanvaarden en de ongelijkheden in stand te houden. Vooral omdat achter deze redenen ook maatschappelijke sturing en discriminaties schuilgaan.

Als we al deze verklaarbare oorzaken op een rij zetten, blijft er bovendien nog zo’n 5 à 7 % over die we niet kunnen verklaren. We kunnen niet anders dan concluderen dat het hier om pure discriminatie gaat. Een discriminatie die ook gevolgen heeft voor de sociale zekerheidsrechten, in het bijzonder de latere pensioenen!

 

Realisaties dankzij Equal Pay Day

 

1.      Verhoging van de bewustwording over de loonongelijkheid. Praten over loon en loonongelijkheid is minder een taboe geworden. Ook op Europees niveau werden een aantal initiatieven genomen om de loonkloof te dichten. Onze campagne Equal Pay Day is een begrip geworden.

 

2.     Dankzij Equal Equal Pay Day werd in 2007 het eerste officiële loonkloofrapport door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen gepubliceerd.

 

3.     Het thema van loonongelijkheid was een centraal aandachtspunt in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) van 2007-2008. Het engagement werd genomen om CAO 25 bis (gelijk loon voor gelijk werk) te herzien. Deze CAO vermeldt voortaan dat alle bedrijven en sectoren over een sekseneutrale functieclassificatie en loonclassificatie moeten beschikken. Ook aanvullende pensioenen mogen niet discrimineren. Dankzij dit IPA kwam er ook een verhoging van de bruto minimumlonen dat overwegend vrouwen ten goede komt.

 

4.     Verbetering van het statuut van deeltijdse werknemers.  Het vaak onvrijwillig karakter van deeltijds werk was van meet af aan een belangrijk aandachtspunt.  Ook wie deeltijds werkt heeft nu recht op het minimumpensioen. Ook de inkomensgarantie voor wie werk zoekt en een deeltijdse job aanvaard is verbeterd.

 

5.     Meer politieke aandacht voor de loonkloof v/m. Sedert de lancering van de eerste Equal Pay Day werd menig wetsvoorstel ingediend. De voormalige minister van werk Peter Vanvelthoven voerde een checklist sekseneutrale functieclassificatie in.

 

6.     Verbetering van de loonkloof? Uit de meest recente statistieken blijkt dat de loonkloof verkleint, zij het in beperkte mate. Dank zij Equal Pay Day?

 

Wat moet er nog veranderen om de loonkloof weg te werken?

Het verlanglijstje van ABVV en zij-kant

 

Sinds de eerste Equal Pay Day campagne stelden we een eisenpakket op voor beleidsmakers en sociale partners. Niet zonder resultaat, want een aantal van deze eisen zijn ondertussen gerealiseerd, zoals de jaarlijkse publicatie van het rapport “De loonkloof tussen vrouwen en mannen” door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, met de officiële statistieken over de loonkloof.

 

Naar aanleiding van de 5e editie van onze Equal Pay Day stellen ABVV en zij-kant  een aangepast eisenpakket voor, dat beleidsmakers en sociale partners op weg moeten zetten naar meer maatregelen voor loongelijkheid v/m.

 

 1. Meer aandacht voor gender in het onderwijs

zij-kant en ABVV vragen de Vlaamse ministers bevoegd voor onderwijs en werk:

 1.  
  • leraars v/m al in hun basisopleiding genderbewuster te maken;
  • een vormingspakket ‘genderneutrale studie- en beroepskeuze’ op te stellen;
  • meisjes en jongens aan te zetten tot het volgen van roldoorbrekende opleidingen op een duurzame manier. Dit kan door sensibiliseringscampagnes te voeren en door de instrumenten ontwikkeld door de sectoren (o.a. in de bouwsector, scheikundesector) sterker in het onderwijs te promoten;
  • jobcoaching te organiseren wanneer jongens en meisjes in een roldoorbrekende job stappen.

 

 1. De verdere uitbouw van collectieve zorgvoorzieningen en in het bijzonder kinderopvang (0-3,buitenschools)

ABVV en zij-kant vragen de bevoegde ministers van de diverse gewesten:

·        alle steden en gemeenten te responsabiliseren in de uitbouw van zorgvoorzieningen en in het bijzonder kinderopvang;

·        de huidige inspanningen om kinderopvang voor iedereen nog meer bereikbaar en betaalbaar te maken verder op te drijven.

 

 1. Opwaardering van de zogenaamde vrouwenberoepen en vrouwensectoren.

Zogenaamde vrouwenjobs en vrouwensectoren betalen doorgaans minder goed. In een aantal gevallen heeft dit te maken met het ontbreken van een sekseneutraal functiewaarderingssysteem. In 2007 werd op initiatief van toenmalig Minister van Werk Peter Vanvelthoven een checklist uitgewerkt die sectoren en bedrijven kan helpen om een sekseneutraal systeem te ontwikkelen. Deze checklist is onvoldoende gekend. In een aantal ‘vrouwensectoren’ stellen we vast dat de lonen, los van de functiewaardering, gewoon zeer laag zijn.

zij-kant en ABVV vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk:

·        een inventaris op te maken van de huidige stand van zaken om na te gaan in welke sectoren de functiewaarderingssystemen worden gebruikt en bijgewerkt;

·        een campagne op te zetten om de checklist voor sekseneutrale functieclassificaties meer bekendheid te geven;

·        een verhoging van het bruto minimumloon en betere lonen in de vrouwensectoren

 

 1. De rechten van deeltijdse werknemers afdwingen, verbeteren en misbruiken tegengaan.

We stellen vaak misbruiken vast bij deeltijdwerk. Zo zien we bv. dat er bijvoegsels bij arbeidscontracten worden opgesteld om gedurende een bepaalde periode meer uren te werken, zonder dat de arbeidsovereenkomst effectief in uren wordt aangepast.  Anderzijds merken we ook dat deeltijdwerk voor vele werkgevers het flexibiliteitmiddel bij uitstek is geworden, met alle gevolgen vandien voor de sociale zekerheidsrechten van de werknemers.

ABVV en zij-kant vragen:

·        dat de rechten van deeltijdse werknemers gerespecteerd worden: bv. het recht op een vast uurrooster, het recht op loopbaanontwikkeling, het recht om het uurrooster uit te breiden bij vrijgekomen werkuren in het bedrijf;

·        dat de rechten van deeltijdse werknemers worden verbeterd: bv. het recht op betaald educatief verlof;

·        dat werkgevers gebruik maken van collectieve arbeidsduurverkorting en de vierdagenweek (mogelijk sinds 1 januari 2004 met betoelaging!) in plaats van de individuele vormen van deeltijdwerk te stimuleren.

 

 1. Een wet om lonen transparanter te maken

zij-kant en ABVV vragen de bevoegde ministers:

·        een eenvoudig audit instrument te ontwikkelen dat werkgevers kan helpen bij het doorlichten van de (oorzaken van de) loonkloof in hun bedrijf;

·        werk te maken van een wetgeving die een echte sociale dialoog over loondiscriminatie en loontransparantie toelaat.

 

 1. Ook Europa moet werken aan het verkleinen van de loonkloof

Op 3 maart 2009 lanceert de Europese Commissie een grootscheepse campagne in 22 talen om burgers en overheden te sensibiliseren over de loonkloof.

ABVV en zij-kant vragen:

·        dat de inspanningen om de loonkloof blijvend onder de aandacht te houden worden verder gezet

·        en dat Europa een samenhangend beleid ontwikkeld om de (loon)gelijkheid  tussen vrouwen en mannen te realiseren.

 

De campagne 2009

 

“Vanaf 15u05 werken de vrouwen gratis en voor niets”

Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen in één jaar verdiend hebben. De loonkloof bedraagt momenteel (cijfers 2006) 23,58% op bruto maandbasis. Dit betekent dat vrouwen dit jaar tot 27 maart moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen vorig jaar hebben verdiend.

Dit jaar hebben we ons Equal Pay Day principe ook toegepast op een werkdag van 9u tot 17u. En dit betekent dat vrouwen in feite vanaf 15u05 gratis en voor niets werken.

 

15:14 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-03-09

10 jarig bestaan Panukkel

 Panukkel bestaat 10-jaar

Dit vieren we dus hou je maar klaar

 

We ontvangen iedereen met zwier

op onze Open dag vol plezier

 

Het hele team staat paraat

en kijken uit naar wie voor hen staat

 

De Panukkeltjes zijn immers veel gegroeid

Zouden zij nog weten met wie ze hebben gestoeid.

 

Puzzelen, gooien, kegelen, vissen,… dat kunnen jullie allemaal doen

En voor geen poen

 

Samen met de studenten  kinderzorg 7de jaar

staken we dit in elkaar

 

Een  geslaagde dag met leuke kinderanimatie

En doen de studenten het goed,

dan krijgen ze een formidabele proclamatie

 

 

 

Op zaterdag 28 maart 2009 tussen 14u00-18u00 viert Panukkel hun 10-jarige bestaan in de vorm van een ‘Open Dag’.

De ‘Open Dag’  wordt georganiseerd in samenwerking met de studenten van het 7de kinderzorg van Vesalius.

Deze dag is er van alles te beleven : kinderanimatie, fototentoonstelling, cafetaria, bezoek van de paashazen,…

 

Het voltallig team van Panukkel,  de leerlingen van het 7de jaar kinderzorg en hun leerkrachten, en ikzelf zullen aanwezig zijn.

Vanessa Vens

 

 

13:40 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-03-09

boek S.E.O.

Binnenkort (wellicht in mei 2009) verschijnt het boek over de S.E.O. (de "Coo").  Naast een uitgebreide geschiedenis vanaf de stichting tot de sluiting (1892-1981) zijn in het boek ook honderden foto's en andere afbeeldingen opgenomen die een prachtig beeld geven van die geschiedenis van de Coöperatieve, van de verschillende afdelingen, de filialen, de magazijnen, het personeel, de klanten, vóór en achter de schermen.  Deze foto's zijn afkomstig uit de unieke foto- en archiefcollectie van de S.E.O. zelf maar ook van tientallen Oostendenaars, vaak S.E.O.-personeelsleden, die foto's uit hun privébezit ter beschikking stelden.  Het boek zal ca. 20 - 25 euro kosten.

 

Er is alvast een zeer grote belangstelling voor dit boek.  Om te vermijden dat we snel door onze voorraad heen zitten zouden we graag weten op hoeveel exemplaren we dit boek moeten drukken.  Uw antwoord is geheel vrijblijvend en houdt ook geen voorintekening in.  Het is enkel bedoeld om te weten hoeveel boeken we in ieder geval moeten laten drukken om teleurstellingen te vermijden.

 

Daarom onze vrijblijvende vraag: zou u dit boek kopen?
N.B. Niet vergeten: in mei en juni staan moeder- en vaderdag op het programma…

 

Klik hier voor uw antwoord:

http://archief.oostende.be/1571/default.aspx?_vs=0_N&...

09:30 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

05-03-09

Betaalbare kinderopvang voor iedereen in Oostende

 

In de stad Oostende zijn heel wat initiatieven die voorschoolse opvang voor baby’s en peuters tot 3 jaar organiseren. Dat is een goede zaak. Alleen is het zo dat ouders in een gelijkaardige leefsituatie toch verschillende prijzen betalen voor de opvang van hun kind.

 

De reden daarvoor is dat de gesubsidieerde initiatieven een ouderbijdrage hanteren die afhankelijk is van het inkomen van de ouder(s). Maar in de zelfstandige opvangsector is dit vaak niet het geval en betaalt elke ouder, of men nu een laag of een hoog inkomen heeft, evenveel.

Voor sp.a Oostende is het wegwerken van de ongelijke behandeling in de voorschoolse kinderopvang dan ook een prioriteit. Daarom beslisten sp.a en de minister van Gelijke Kansen  Kathleen Van Brempt in de Vlaamse regering om de ouderbijdrage ook in de zelfstandige sector inkomensafhankelijk te maken. Hiervoor werden reeds de nodige extra middelen voorzien. Elk zelfstandig initiatief kan nu reeds starten met de inkomensafhankelijke ouderbijdragen.  Het wordt voor de komende periode dus uiterst belangrijk te zien in hoeverre de zelfstandige opvangsector meestapt in het nieuwe systeem, en vooral, wat hun keuze bepaalt.

Twee initiatieven met meer dan 1/3de van de zelfstandige opvangplaatsen s in Oostende tekenen alvast in voor inkomensgerelateerde opvang.

 

sp.a Oostende hoopt alvast dat in onze stad meer zelfstandige opvanginitiatieven in de nabije toekomst dit nieuwe systeem zullen toepassen. Iedereen heeft immers recht op kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. Elk kind is gelijk en verdient dezelfde kansen.

 

Omdat we weten dat een persoonlijke aanpak meestal beter werkt  bezoeken John Crombez (lijstrekker Spa Vlaamse Lijst)en Vanessa VENS Schepen de volgende dagen de zelfstandige initiatieven om hen van de voordelen van het nieuwe systeem te overtuigen en om extra informatie te geven, en te horen wat de bepalende factoren zijn voor de opvangcentra om al dan niet tot het nieuwe systeem toe te treden.

16:18 Gepost door een Oohstende voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |