24-09-12

(archief) Nieuwe lokale buurtgerichte kinderopvang


Het landschap van de kinderopvang zit in volle beweging.  Ondanks alle inspanningen van de overheid blijft het bestaand aanbod aan kinderopvang te klein ten opzichte van de vraag.  De ouders die het meest getroffen worden door deze maatschappelijke problematiek zijn die ouders die het meest nood hebben aan flexibele en vlot bereikbare kinderopvang.  Het gaat meestal om ouders waarbij de tijdige reflex om contact op te nemen met het kinderopvangaanbod ontbreekt. Daarnaast gaat het ook over die ouders die omwille van hun gezinscontext en leefsituatie zeer snel en flexibel nood hebben aan kinderopvang.

M.a.w. vooral de gezinnen in armoede zijn het grootste slachtoffer van het tekort aan kinderopvang.  Het zijn ook deze mensen die nood hebben aan de sociale functie die de kinderopvang zou moeten vervullen.  Binnen de Stad Oostende is dit probleem reeds langer bekend en werd bijgevolg, na overleg tussen Stad Oostende, Kind en Gezin en CKG Kapoentje, een dossier tot erkenning voor een lokale dienst voor buurtgerichte kinderopvang ingediend. De lokale dienst realiseert een toegankelijke kinderopvang die laagdrempelig is en respect heeft voor diversiteit. Ze heeft een specifieke werking die het gebruik van kinderopvang door kwetsbare gezinnen bevordert en een doorstroming naar de reguliere kinderopvang bewerkstelligt.  Specifiek aan deze lokale dienst is dat er ook begeleiders uit dezelfde doelgroep als die van de ouders worden tewerkgesteld waardoor de barrières tussen de modale kinderopvang en kinderopvanginitiatieven gericht op de sociale context verminderen.  Een halftijds verantwoordelijke staat in voor de organisatie van de werking.

Het is niet de bedoeling om een opvang te organiseren die uitsluitend gericht is op de zwakke gezinnen uit onze samenleving.  Alle kinderen uit de buurt zijn meer dan welkom in dit nieuwe kinderopvanginitiatief.  Door deze keuze van een gemixte gebruikersgroep komen we spontaan tot ervaringsuitwisselingen tussen ouders en doorbreken we de vele vooroordelen die in onze maatschappij leven t.a.v. kwetsbare gezinnen.

Samengevat is deze nieuw vorm van kinderopvang in Oostende een opvang voor en door ouders, waarbij naast de loutere opvangfunctie voldoende ruimte is om ook preventief in te gaan op de sociale stressfactoren van vele gezinnen.  De start van deze nieuwe kinderopvang is dan ook een eerste aanzet om vooral aan  kwetsbare ouders de kans te bieden om de cirkel van isolement te doorbreken, alsook om zelf als ouder in het arbeidscircuit te starten.

Deze bewuste keuze kadert in een totale aanpak die de Schepen van Opvoedingsondersteuning en Kinderopvang in Oostende hanteert en waarbij gestreefd wordt naar het doorbreken van de drempels tussen kinderopvang, opvoedingsondersteuning en sociale contactlegging.

De achterliggende visie is gegroeid vanuit praktijkoverleg tussen de reguliere kinderopvangsector gegroepeerd in het CKO Kinderkompas en het Opvoedingshuis Oostende en CKG Kapoentje dat reeds vanuit Vlaams niveau  veel appreciatie kreeg omwille van deze innovatieve werking, waardoor de kloof tussen de afgebakende beleidsdomeinen gedicht wordt, en vooral die ouders bereikt worden die het meest nood hebben.

De lokale dienst zal opvang aanbieden aan kinderen tussen 0 en 3 jaar.  Het voorontwerp van de werking van de lokale dienst voor buurtgerichte kinderopvang voorziet dat ouders bij de lokale dienst terecht kunnen voor occasionele, dringende en reguliere opvang en dat telkens van 7u30 – 17u30. Bovendien is inschrijving vooraf niet noodzakelijk. Wanneer ouders nood hebben aan opvang dienen zij telefonisch contact op te nemen ofwel langs te gaan op de locatie ter plaatse. Dit voorontwerp van het huishoudelijk reglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gemeenteraad van juni. De effectieve start van de opvang van kinderen is gepland op 19 juli.

22:05 Gepost door stoeten ostendenoare in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.